معادله حسابداری چیست ?

معادله حسابداری بیان می کند که کل دارایی های یک شرکت برابر با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است.

این رابطه مستقیم بین دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداری تضمین می کند که ترازنامه متعادل باقی می ماند،یعنی هر ورودی انجام شده در سمت بدهکار دارای یک ورودی(یا پوشش) مربوطه در سمت اعتبار است.

معادله حسابداری را معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه نیز می نامند.

 

معادله حسابداری را چگونه محاسبه می کنند؟

فرمول معادله حسابداری و محاسبه آن

ترازنامه حاوی عناصری است که به  معادله حسابداری کمک می کنند.کل دارایی های شرکت را در ترازنامه دوره تعیین کنید.

مجموع تمام بدهی ها،که باید یک فهرست جداگانه در ترازنامه باشد کل حقوق صاحبان سهام را پیدا کنید و تعداد آن را به کل بدهی ها اضافه کنید.

مجموع دارایی ها برابر با مجموع بدهی ها و کل حقوق صاحبان سهام خواهد بود.به عنوان مثال،می گوییم که خرده فروشی پیشرو موارد زیر را در ترازنامه خود برای آخرین سال مالی کامل خود گزارش کرده است:

کل دارایی: 170میلیاردتومان

کل بدهی ها: 120میلیارد تومان

اگر سمت چپ  معادله حسابداری (بدهی +حقوق صاحبان سهام ) را محاسبه کنیم،به (50 میلیارد تومان + 120 میلیارد تومان) = 170 میلیارد تومان می رسیم که با ارزش دارایی های گزارش شده توسط شرکت توسط شرکت مطابقت دارد.

چرا معادله حسابداری مهم است؟

معادله حسابداری رابطه بین سه جزء ترازنامه را نشان می دهد: دارایی ها، بدهی ها وحقوق صاحبان سهام.اگر همه چیز برابر باشد، ارزش ویژه یک شرکت زمانی افزایش می یابد که دارایی های آن افزایش می باید و بالعکس.

اضافه کردن بدهی ها باعث کاهش حقوق صاحبان سهام می شود.این مفاهیم اساسی برای روش های حسابداری مدرن ضروری هستند.

بدهی ها در معادله حسابداری

بدهی تعهدهایی هستند که یک شرکت بدهکار است . هزینه هایی که باید برای ادامه فعالیت شرکت بپردازد.

بدهی ها به دو دسته تقسیم می شوند:

بدهی جاری 

تعهداتی می باشد که شرکت قبل از یکسال آن تعهدات را انجام می دهد.مانند وام پرداختنی کوتاه مدت،حسابهای پرداختنی کوتاه مدت

بدهی های غیرجاری 

تعهداتی می باشد که شرکت بیش از یکسال آن تعهدات را انجام می دهد.مانند وام پرداختنی بلند مدت،حسابهای پرداختنی بلند مدت

بدهی یک تعهد است، خواه وام بلند مدت باشد یا صورت حسابی که باید پرداخت شود.هزینه ها شامل اجاره، مالیات، آب و برق، حقوق، دستمزد و سود سهام قابل پرداخت است که می توان آن را به عنوان مجموع تومان یا ریال ( فرض واحد پولی ) تعریف کرد که یک شرکت در صورت انحلال تمام دارایی های خود و پرداخت تمام بدهی های خود باقی می ماند.سپس بین سهامداران توزیع می شود.

سود انباشته بخشی از حقوق صاحبان سهام است.این عدد مجموع سودی است که به عنوان سود سهام به سهامداران پرداخت نشده است.

سود انباشته را به عنوان پس انداز در نظر بگیرید.زیرا نشان دهنده کل سودهایی است که پس انداز شده و برای استفاده در آینده کنار گذاشته شده است.

ارزیابی معادله حسابداری

معادله حسابداری به ارزیابی اینکه آیا معاملات تجاری انجام شده توسط شرکت به طور دقیق در دفاتر و حساب های آن منعکس می شوند، کمک می کند.در زیر نمونه هایی از اقلام درج شده در ترازنامه آورده شده است.

دارایی ها در معادله حسابداری

دارایی ها به دو دسته دارایی های جاری و غیرجاری تقسیم می شوند:

دارایی جاری

دارایی هایی می باشند که کمتر از یک سال به وجه نقد تبدیل می شوند.مانند وجه نقد، حساب های بانک، حسابهای دریافتنی کوتاه مدت، سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دارایی های غیر جاری

دارایی های می باشند که شرکت قصد نگهداری بیش از یکسال را داشته باشند یا بیش از یک سال به وجه نقد تبدیل می شوند.مانند ساختمان،حسابهای دریافتنی بلند مدت،وسایل نقلیه، سرمایه گذاری های بلند مدت

 

درک معادله حسابداری

موقعیت مالی هر کسب و کار، بزرگ یا کوچک، بر اساس دو جزء کلیدی ترانامه است؛ دارایی ها و بدهی ها. حقوق صاحبان سهام بخش سوم ترازنامه است. معادله حسابداری نمایشی از چگونگی ارتباط این سه جزء مهم با یکدیگر است.دارایی ها نشان دهنده منابع ارزشمندی است که توسط شرکت کنترل می شود،در حالی که بدهی ها نشان دهنده تعهدات آن هستند. نحوه تامین مالی دارایی های یک شرکت است.اگر از طریق بدهی تامین مالی شود،به عنوان بدهی نشان داده می شود، اما اگر از طریق انتشار سهام برای سرمایه گذاران تامین مالی شود.درحقوق صاحبان سهام نشان داده می شود.

عنصر معادله حسابداری چیست؟

سه عنصر معادله حسابداری عبارتند از : دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ، فرمول ساده است : کل دارایی هایی یک شرکت برابر با بدهی های آن به اضافه حقوق صاحبان سهام آن است.

سیستم حسابداری به گونه ای طراحی شده است که می توان اطلاعات دارایی ها،بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را از آن استخراج کرد.

خوراکی های کلیدی در معادله حسابداری

  • معادله حسابداری به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداری دو ورودی در نظر گرفته می شود.
  • معادله حسابداری در تراز شرکت نشان می دهد که کل دارایی های یک شرکت برابر با مجموع بدهی های شرکت و حقوق صاحبان سهام است.
  • دارایی های نشان دهنده منابع ارزشمندی است که توسط شرکت کنترل می شود.بدهی ها نشان دهنده تعهدات آنهاست.
  • بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بیانگر نحوه تامین مالی دارایی های یک شرکت است.
  • تامین مالی از طریق بدهی به عنوان یک بدهی نشان می دهد، در حالی که تامین مالی از  طریق انتشار سهام در حقوق صاحبان سهام ظاهر می شود.
Shape