تیم حساب جان تبلیغ نمی کند ولی سعی می کند با رضایت شما حسابداران و دانشجویان، بهترین عملکرد آموزشی را داشته باشد.

سرفصل بندی

ماهیت حسابها

کدینگ حسابداری

سند دوبله

شناسایی سود و زیان

گردش مالی

فاکتورهای خرید و فروش

ثبت سند هزینه

بستن سال مالی

سند افتتاحیه

ثبت دریافت و پرداخت نسیه