سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )
دولت ( ستاد )

سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با نشانی اینترنتی setadiran.ir، یکی از سامانه هایی است که توسط دولت برای ارائه خدمات الکترونیک به اشخاص حقیقی و حقوقی راه اندازی شده است. در صورتی که افراد مراحل ثبت نام در سامانه ستاد را انجام دهند، می توانند از طریق ورود به ستاد این سامانه از خدمات این سامانه استفاده نمایند.

سامانه ای که دولت در آن مزایده و مناقصه خود را می گذارد و درصدی کارمزد میگیرد.