تبریک از این به بعد اولین نفری خواهید بود که اخبار حساب جان را میخواند.