اظهار نامه عملکرد اشخاص حقوقی
اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی که توسط اشخاص حقوقی تهیه و تنظیم می شود. شرکت ها و موسسات پس از محاسبه سود و زیان خود در معاملات و رویداد های خود ، باید اظهارنامه عملکرد را تهیه کرده و به میزان 25% از سود دوره مالی خود را به عنوان مالیات طبق اظهارنامه عملکرد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید.

اظهارنامه عملکرد اظهارنامه جامع و کاملی است که بیان کننده درآمدها، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه است ضمن آن که معافیت ها و بخشودگی ها از آن کسر می گردد.