پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک
پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک

سامانه اظهارنامه مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، راه اندازی شده است، به ارایه خدماتی همچون، پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک متقاضیان، ثبت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی، استعلام پرونده مالیاتی و مواردی از این دست، می پردازد. متقاضیان استفاده از خدمات این سامانه، می توانند، با ورود به سایت ثبت نام، اقدام به پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک خود نموده و سپس، اقدام به ارسال اظهارنامه نمایند.

پرداخت مالیات، از جمله وظایف مشمولین مالیات بوده و در صورت عدم پرداخت، با جریمه های سنگینی روبرو خواهند بود. پس از خود اظهاری مشمولین مالیات و بررسی آن توسط سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات متعلقه مشخص شده و مشمولین، باید نسبت به پرداخت آن، اقدام نمایند. امروزه، متقاضیان باید صرفا از طریق سامانه الکترونیکی مالیاتی، اقدام به ثبت و ارسال اظهارنامه خود کنند که شیوه و مراحل مخصوص به خود را دارد.