سازمان تامین اجتماعی
تامین اجتمایی

سازمان تامین اجتماعی در جهت حمایت از کارگران و کارمندان و ارائه خدمات در زمینه بازنشستگی، بیمه بیکاری، درمان و مواردی از این دست در سال 1331 به عنوان یک سازمان بیمه گر ایجاد شده است. امروزه بیمه تامین اجتماعی جمعیتی در حدود 42 میلیون نفر را در قالب بیمه اجباری و یا بیمه خویش فرما تحت شمول خود قرار می دهد. هر یک از افراد جهت اینکه تحت پوشش این بیمه قرار گیرند می بایست شرایط و قوانین سازمان تامین اجتماعی را رعایت کنند.