و خداوند افتتاحیه و اختتامیه همه ی حساب هاست . ترازش همیشه موزون است و مطالبات مشکوک الوصولی دارد . حسابداری اش آنقدر خالص است که دوره ای در آن تعریف نشدنی است …

برای سال ها فکر می کردم

حسابداری کاری بسیار سخت و حوصله بر است . از میان کتاب ها و فرمول ها و قواعد و قانون ها پیدا کردن فقط جواب یک سوال ساده ، کار مشکل و زمان بری بود ، تا اینکه به فکر افتادیم که سایتی را طراحی کنیم تا به سوالات استفاده کنندگان و مشتریان جوابی ساده و راحت بدهد و این گونه بود که حساب جان متولد شد .

تیم حساب جان

.