مثالی از ماده131: این ماده مربوط به نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است.

درآمد از –ریال درآمد تا –ریال نرخ مالیات مبنا مبلغ مالیات-ریال
0 500.000.000 15% 500.000.000 75.000.000
500.000.001 1.000.000.000 20% 500.000.000 100.000.000
1.000.000.001 به بالا 25%

تبصره :

اگر درآمد شخص نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد به ازای 10درصد افزایش، از یک تا پنج درصد از نرخ مالیات بالا کاسته می‌شود. یعنی تخفیف داده می‌شود به شرط اینکه شخص مالیات سال قبل و اظهارنامه را در مهلت تعیین شده به اداره امور مالیاتی ارائه کرده باشد .

مثال :

اگر شخصی در سال X مبلغ 2.750.500.000ریال درآمد داشته باشد محاسبه مالیات پرداختی او به شرح ذیل می‌باشد :

75.000.000 = 15% × 500.000.000

100.000.000=20% × 500.000.000

437.625.000 = 25% × 1.750.500.00

612.625.000           2.750.500.000