حسابداری ویژه بازار کار و امور مالیاتی جهت مشاوره اینجا کلیک کنید
حسابداری ویژه بازار کار و امور مالیاتی جهت مشاوره اینجا کلیک کنید
0

دسته: مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

در خصوص مفاد قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و مواد 10 و 11 قانون جایگاه های خرده فروشی و نظام مالیاتی.