سند اختتامیه چیست؟

یکی از اسناد حسابداری می باشد که در پایان سال وارد سیستم حسابداری می شود قبل از سند اختتامیه باید سند بستن حساب های سود و زیانی وارد شود که تمامی حساب ها مانده ی آن صفر و فقط حساب های دائمی و انتظامی مانده داشته باشند.

زمان ثبت سند اختتامیه

معمولا سند اختتامیه در پایان سال مالی به تاریخ 29 ام یا 30 اسفند ماه ثبت می گردد ولی این ممکن است تاپایان تیرماه سال بعد  انجام گردد.

مراحل ثبت سند اختتامیه حسابداری

برای ثبت سند اختتامیبه یک سری قواعد واصول وجود دارد وطریقه ثبت سند اختتامیه در پایان سال به شرح زیر است که در ابتدا حساب‌ های موقت و در مرحله بعد حساب‌ های دائمی بسته می شوند، بعد از بستن هر یک از حساب های مالی نیز سند اختتامیه ثبت می شود.

حساب های دائم

منظور از حساب های دائم وجوه نقد، بانک حساب های دریافتی ، حساب های پرداختی و….. می باشد یا به عبارت دیگر اقلام تراز نامه می باشد

حساب های موقت

منظور از حساب های موقت حساب های سود و زیانی می باشد که در بهای تمام شده کالا منظور می گردد مانند خرید، فروش ، هزینه و….

بستن حساب های دائم

در حقیقت  حساب های دائم همان حساب هایی می باشند که قابلیت انتقال یافتن به سال های بعد را دارا می باشند. پس از بستن حساب های موقت نیاز است که حساب های دائم بسته شوند، هم چنین از طریق ثبت نمودن سند اختتامیه، حساب های دائم یک شرکت تجاری نیز بسته خواهند شد.

بستن حساب های موقت

حساب های موقت به حساب خلاصه سود و زیان بستگی دارد، بدین معنی که حساب های موقت که دارای ماهیت بدهکار می باشند، بستانکار می شوند و به حساب های سود و زیان بسته خواهند شد. حساب های موقت، به نوعی شامل حساب هایی می باشند که به همان دوره مالی مختص می شوند و دارای قابلیت انتقال به دوره های مالی بعد نمی باشند. برای بستن حساب های موقت در پایان سال نیاز می باشد که از خلاصه سود و زیان تحت عنوان یک حساب موقت واسط استفاده کرد.

نمونه بستن حساب های موقت

مابه التفاوت اختلاف بدهکار و بستانکار به حساب سود وزیان جاری وارد می شود اگر سمت راست بیشتر باشد یا بدهکار به معنی سود و اگر سمت چپ یا بستانکار بیشتر باشد به معنی زیان می باشد.

نمونه سند اختتامیه

برای ثبت سند اختتامیبه یک سری قواعد واصول وجود دارد وطریقه ثبت سند اختتامیه در پایان سال به شرح زیر است که در ابتدا حساب‌ های موقت و در مرحله بعد حساب‌ های دائمی بسته می شوند، بعد از بستن هر یک از حساب های مالی نیز سند اختتامیه ثبت می شود.

سند اختتامیه

نکات سند اختتامیه

تاریخ سند اختتامیه معمولا در پایان سال مالی می باشد.

سند اختتامیه بعد از سند سود و زیان می باشد.

در سطور سند اختتامیه باید نوشت بابت سند اختتامیه

Shape