سامانه جامع انبار
سامانه جامع انبار

جهت جلوگیری قاچاقچیان و افرادی که در کشور اقدام به احتکار کالا می کنند دولت جهت ارائه راهکار برای جلگیری از این موارد سامانه جامع انبار ها https://nwms.ir را تهیه نموده است. این سامانه برای ساماندهی به انبارهای کالا های مختلف در کشور ارائه شده است. با دسترسی به این سامانه به راحتی می توان دسترسی به اطلاعات کالا ها در انبار ها در سراسر کشور داشت.

اطلاعات ثبت شده انبار ها در سامانه جامع انبار ها به صورت اینترنتی ثبت می گردد و دولت با دسترسی که به این فضا دارد می تواند بررسی های لازم را از انبار های کشور داشته باشد. برای جلوگیری از ورود غیر قانونی کالا ها و پخش در سراسر کشور انبار دار ها می بایست تمامی کالاهای دریافتی و خروجی انبار خود را در این سامانه ثبت نمایند